Privacy Reglement

BMW Voor Elkaar BV hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden dit privacyreglement en onze bedrijfsmaatschappelijk werkers  werken binnen de kaders van de beroepscode van de BPSW. Het privacyreglement dient de bescherming van de privacy van klanten zeker te stellen.

a) Toepassing

Dit reglement is van toepassing op alle gegevens over klanten die BMW Voor Elkaar BV verkrijgt ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden. BMW Voor Elkaar BV is ermee bekend deze gegevens, persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van 1 september 2001 (www.cbpweb.nl).

b) Doel

BMW Voor Elkaar BV zal ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis gekomen informatie, met geheimhouding betrachten en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht, zijnde de overeengekomen activiteiten.

c) Bewaartermijn

Klantgegevens kunnen op schrift en digitaal bewaard worden. De gegevens worden tot twee kalenderjaren na afronding van een traject bewaard. Daarna worden deze door BMW Voor Elkaar BV vernietigd.

d) Verstrekking aan derden

BMW Voor Elkaar BV behandelt alle informatie over individuele cliënten, die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt, vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet zonder schriftelijke toestemming van klanten aan derden of onbevoegden verstrekt.

e) Toegankelijkheid van klantgegevens

BMW Voor Elkaar BV bewaart de gegevens uitsluitend in het betreffende klantdossier, dat kan op schrift als digitaal. BMW Voor Elkaar BV neemt zodanige maatregelen dat deze gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor de medewerker(s) die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.

f) Bescherming privacy klant

BMW Voor Elkaar BV informeert haar alle bij de uitvoering betrokken personen aantoonbaar over dit privacyreglement en de behandeling van de gegevens.

g) Rechten klanten

BMW Voor Elkaar BV informeert klanten bij aangaan van de overeenkomst over de inhoud van dit privacyreglement. BMW Voor Elkaar BV maakt het op eenvoudige wijze verkrijgen van een exemplaar van het privacyreglement mogelijk. Werknemers hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonlijke dossier.

h) AVG Functionaris

Binnen BMW Voor Elkaar BV is mw. H. Schuring aangesteld als AVG Functionaris. Voor vragen kunt u bij haar terecht op telefoonnummer 0646486432 of hettie.schuring@bmwvoorelkaar.nl

Wil je meer informatie?

Contact opnemen