Een vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen is een medewerker van de organisatie (interne vertrouwenspersoon) of een door de organisatie aangestelde derde (externe vertrouwenspersoon). Werknemers die ongewenst gedrag ervaren, kunnen de vertrouwenspersoon benaderen voor een luisterend oor, advies en bijstand. Uiteraard op vertrouwelijke basis.

Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon van een organisatie heeft als primaire rol medewerkers die ongewenst gedrag ervaren, op te vangen en te begeleiden. Daarnaast is de vertrouwenspersoon binnen de organisatie ook van betekenis voor de voorlichting over grensoverschrijdend gedrag op het werk, en voor advies aan het management over het stellen en handhaven van gedragsnormen.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en intern verschoningsrecht. Dit betekent dat de persoon alleen verantwoording schuldig is aan het hoogste gezag binnen de organisatie, en geen inhoudelijke verantwoording aflegt over individuele gevallen.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Binnen iedere organisatie kunnen medewerkers te maken krijgen met ongewenste gedragsvormen, zowel van collega’s als van leidinggevenden. Werkgevers hebben wettelijk gezien de plicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn.

Het doel van het vertrouwenswerk is bijdragen aan een organisatiecultuur en werkomgeving waarin werknemers optimaal functioneren en zich veilig voelen. De vertrouwenspersoon behartigt het belang van de medewerker als onderdeel van de organisatie. Hij of zij ondersteunt medewerkers bij ongewenst gedrag en helpt bij het de-escaleren en het beëindigen van de ongewenste omgangsvorm. Opvang, meedenken over de oplossing en bijdragen aan het herstel van de verbinding tussen melder en veroorzaker spelen daarbij een belangrijke rol. De vertrouwenspersoon begeleidt de medewerker bij de klachtenprocedure. De melder blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Nadat het ongewenste gedrag is opgelost, verleent de vertrouwenspersoon nog enige tijd nazorg.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Bij een vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen zijn drie hoofdtaken te onderscheiden:

    • Opvangen, begeleiden en informeren van de medewerker
    • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie
    • Adviseren van het bestuur en management

De specifieke taken en acties die onder deze hoofdtaken vallen, kunnen binnen elke organisatie aangepast worden. De lijst met taken en acties vormt een leidraad voor de vertrouwenspersoon om in een gesprek met de werkgever zijn functie in de organisatie vorm te geven.

BMW Voor Elkaar BV

Het team van BMW Voor Elkaar bestaat uit bedrijfsmaatschappelijk werkers die ook kunnen optreden als uw externe vertrouwenspersoon. Ook voor uw interne vertrouwenspersoon kunnen onze professionals ingezet worden, bijvoorbeeld als supervisor of sparringpartner. Een aantal van onze professionals zijn in te zetten als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en/of vertrouwenspersoon integriteit.

Wilt u bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen?
Neem dan contact met ons op.