Maak je eigen Budget!

DOWNLOAD FORMULIER “MAAK JE EIGEN BUDGET!”
( U kunt dit bestand alleen downloaden als u ook de nieuwe versie van Excel op uw bureaublad heeft staan. Heeft u dit niet dan kunt u gebruik maken van het gratis programma Google Spreadsheets of het gratis Libre Office)

Met “Maak je eigen Budget!” kunt u op eenvoudige wijze uw inkomsten en uitgaven invoeren en inzichtelijk krijgen wat u per maand gebruikt en eventueel kunt sparen. U kunt uzelf anoniem een mail sturen met de door u ingevulde gegevens.

Gebruik:

U dient alle bedragen, inkomsten en uitgaven terug te rekenen naar bedragen per maand. Bijvoorbeeld, water betaalt u eens in de drie maanden, € 90,– dan deelt u dit door drie en vult dit bedrag in het schema in. Of, wordt u per vier weken betaald, dan dit ook naar per maand terugrekenen. (Per 4 weken 2000,–:4 wk=500×13 wk:3 mnd= 2166,66 salaris per maand).

U kunt iedere maand dit formulier invullen. Sommige bedragen veranderen bijna nooit, maar soms hebt u in een maand meerdere en andere uitgaven, die kunt u er gewoon bij inzetten. Op die manier weet u precies wat er per maand overblijft. Maak er een sport van! Als u dan vervolgens weet wat u overhoudt, kan dit in de DSR Budgetmanager gezet worden.

Gaat uw gang! Laat ons weten wat u ervan vindt of wanneer u nog verbeterpunten ziet, meld ze ons!

Beslagvrije voet

LeefsituatieMaximum beslagvrije voet juli 2022
Alleenstaande€ 1.701,27
Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar€ 1.822,06
Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar€ 2.250,62
Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar€ 2.274,43

Toevoeging Rechtsbijstand

Rechtsbijstand 2022

(www.rvr.org)

Heeft u een bijdrage nodig in de kosten van een advocaat (gesubsidieerde rechtsbijstand), dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U hoeft deze aanvraag niet zelf te doen, dat doet uw advocaat, let er echter wel op dat dit ook gebeurt. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage is. Uw vermogen telt ook mee. De Raad toetst uw woonsituatie zoals die is op het moment van aanvragen. Voert u een gezamenlijke huishouding, dan telt inkomen en vermogen van uw partner ook mee.

Indien het vermogen in box 3 in 2020 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen (het deel van uw vermogen waarover u geen belasting betaalt, t.w. € 30.000,- per persoon), bestaat er geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. De overwaarde van de zelfbewoonde eigen woning wordt niet in beschouwing genomen.

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomenEigen bijdrageFiscaal jaarinkomen
€ 0.00 t/m € 20.900€ 214€ 0.00 t/m € 29.000
€ 20.901 t/m € 21.600€ 394€ 29.001 t/m € 30.100
€ 21.601 – € 22.900€ 563€ 30.101 – € 31.500
€ 22.901 – € 24.800€ 733€ 31.501 – € 35.200
€ 24.801 – € 29.400€ 901€ 35.201 – € 41.600
Boven de € 29.400Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 41.600

Inkomensnormen en eigen bijdragen personen- en familierecht

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomenEigen bijdrageFiscaal jaarinkomen
€ 0.00 t/m € 20.900€ 373€ 0.00 t/m € 29.000
€ 20.901 t/m € 21.600€ 451€ 29.001 t/m € 30.100
€ 21.601 – € 22.900€ 620€ 30.101 – € 31.500
€ 22.901 – € 24.800€ 789€ 31.501 – € 35.200
€ 24.801 – € 29.400€ 931€ 35.201 – € 41.600
Boven de € 29.400Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 41.600

*Bij een verlaging in inkomen na 2020 een peiljaarverlegging aanvragen!

Tegemoetkoming scholieren DUO

Indien uw kind nog op het voorgezet onderwijs zit en al 18 is kan hij of zij tegemoetkoming scholieren aanvragen. U kunt het beste een berekening uitvoeren op de website van DUO waarbij u als ouders aangeeft wat uw (gezamenlijk) inkomen is. De hoogste bedragen ziet u hieronder. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Heeft u deze nog niet dan kunt u die aanvragen bij digid.nl/aanvragen.

Thuiswonend  
€ 120,28 per maand

Uitwonend
€ 280,45 per maand

Deze tegemoetkoming loopt tot het moment dat men gaat studeren.

Voor alleenstaande ouders geldt een andere regeling.

In deze link wordt u naar DUO geleidt. U vindt hier formulieren die u kunt gebruiken voor betalingsregelingen, tegemoetkomingen, verzoek terugbetaling etc.

Dubbele kinderbijslag

Woont uw kind thuis en heeft hij/zij veel extra zorg nodig? En is uw kind 3 jaar of ouder, maar nog geen 18? Dan kunt u dubbele kinderbijslag aanvragen. Dit doet u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voorwaarden dubbele kinderbijslag

Dubbele kinderbijslag is er voor ouders met kinderen die veel extra zorg nodig hebben. Er is een aantal voorwaarden om dubbele kinderbijslag te kunnen krijgen:

  • Uw kind is 3 jaar of ouder, maar nog geen 18.
  • Uw kind woont minimaal 4 nachten per week thuis.
  • Uw kind heeft een ziekte of aandoening. Een arts heeft dit vastgesteld.
  • Uw kind heeft door die ziekte of aandoening heel veel extra zorg nodig. Wij noemen dit intensieve zorg.

Dubbele kinderbijslag aanvragen?

Wilt u weten of het voor u zin heeft om een aanvraag te doen? Ga naar www.svb.nl/dubbele-kinderbijslag en beantwoord de vragen onderaan die pagina.

Belastingen/toeslagen

Alle informatie inzake belastingen en toeslagen is te vinden op de website van de Belastingdienst.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen

*Let erop dat wanneer uw inkomen verandert, in positieve of negatieve zin, u dit meteen doorgeeft aan de Belastingdienst. Uw toeslagen wijzigen dan. Dit zorgt ervoor dat u niet teveel ineens moet terugbetalen.

Toeslagenwet UWV

Een toeslag is een aanvulling op uw inkomen.

Komt u bij ziekte, WW, WIA, WAO, Wajong onder het voor u geldende sociaal minimum, dan heeft u recht op een aanvulling vanuit de Toeslagenwet. Deze vult aan tot het relevante sociaal minimum of het laatst verdiende loon als dat beneden het sociaal minimum lag. Deze aanvulling kan bij zowel het Werkplein (WW) als bij het UWV (ziekte) worden aangevraagd. Voor meer info zie www.uwv.nl, onder formulieren, aanvulling inkomen.

De aanvraag voor een toeslag moet u binnen 6 weken na het toekennen van de uitkering indienen bij het UWV. Dit kunt u online doen met uw DigiD. Als u een aanvraag na 6 weken indient bent u te laat en overtreedt u de voorschriften. Het UWV kan dan een maatregel opleggen, dat wil zeggen dat het UWV uw toeslag tijdelijk verlaagt. U krijgt dan dus wel met terugwerkende kracht een toeslag maar deze wordt dan wel tijdelijk verlaagd.

Let op! U heeft een informatieplicht. Binnen een week nadat uw inkomen verandert moet u dit doorgeven aan het UWV.

Aanvraagformulier Toeslagenwet van het UWV http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-toeslag.aspx

Wat is het minimum loon of minimum inkomen?

Het minimumloon stijgt ieder jaar een klein beetje in de maanden januari en juli.

Bruto minimumloon per 1 juli 2022

Dit is het wettelijke bruto minimumloon voor werknemers van 21 tot 65 jaar bij een volledige werkweek (36, 38 of 40 uur per week, afhankelijk van de sector en CAO-afspraken) per 1 juli 2021, excl. 8% vakantiegeld:

€ 1.756,20 per maand
€ 405,30    per week
€ 81,06      per dag

Netto is dit gemiddeld € 1.574,- per maand, afhankelijk van de bedrijfstak en leeftijd. Het is een inkomen ongeveer op gelijk niveau aan de netto bijstandsnorm, het sociaal minimum. Bekijk voor meer informatie over het sociaal minimum onze pagina sociaal minimum WWB.

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022:

Leeftijd werknemer/agePer maand/per monthPer week/per weekPer dag/per day
21 jaar€ 1.756,20€ 405,30€ 81,06
20 jaar€ 1.404,95€ 324,25€ 64,85
19 jaar€ 1.053,70€ 243,20€ 48,64
18 jaar€ 878,10€ 202,65€ 40,53
17 jaar€ 693,70€ 160,10€ 32,02
16 jaar€ 605,90€ 139,85€ 27,97
15 jaar€ 526,85€ 121,60€ 24,32

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Het is niet wettelijk vastgelegd hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur, afhankelijk van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken.

Heeft één van uw werknemers geldzorgen en wilt u hem/haar daarbij helpen? Een financieel coach kan uitkomst bieden. Neem contact op met ons!

Regelingen minimum inkomen

Gemeentelijke regelingen

Met ingang van 1 januari 2012 is wettelijk bepaald dat een ieder die tot 110% van het sociaal minimum als inkomen heeft, gebruik mag maken van gemeentelijke regelingen en voorzieningen.

Valt u in de minimum-inkomensgroep – of tot 10% daarboven – dan heeft u, afhankelijk in welke gemeente u woont, recht op diverse regelingen en voorzieningen. Iedere gemeente heeft andere regelingen, deze zijn terug te vinden op de website van de gemeente of op te vragen bij de afdeling Sociale Zaken van die gemeente. In 2012 is vastgesteld dat alleen mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum in aanmerking komen voor gemeentelijke regelingen en voorzieningen.

Aanvullende bijstand

Zit een werknemer met zijn loon onder het voor hem geldende sociaal minimum, dan heeft diegene recht op aanvullende bijstand. Vaak hebben alleenstaande ouders, veelal moeders, een aanvulling nodig omdat zij veelal parttime werken. De eerste aanvraag wordt ingediend bij het Werkplein (voormalig CWI), deze geeft de aanvraag door aan de afdeling Sociale Zaken in de betreffende gemeente.

  • Deze regeling geldt ook voor mensen die bij een loonbeslag onder het voor hen geldende sociaal minimum komen. U kunt dan een aanvulling vragen bij uw gemeente.
  • Deze uitkering kan niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden!

Kwijtschelding Gemeentelijke heffingen en Waterschap

Kwijtschelding kunt u in de meeste gemeenten krijgen voor gemeentelijke heffingen en de waterschapslasten. U moet deze in de betreffende gemeente aanvragen. Vaak zijn de formulieren te downloaden.

In 2012 mag men tot 110% van het sociaal minimum aan inkomen hebben om in aanmerking te komen.

Gemeentelijke belastingen/heffingen
Gemiddeld € 350,- per jaar

Waterschapslasten
Gemiddeld € 150,- per jaar

Sociaal minimum, bijstand of Participatiewet, 1 juli 2022

NB. Deze bedragen worden jaarlijks in januari en juli aangepast. De bedragen zijn netto per maand, inclusief 5% vakantiegeld.

Normen 1 juli 2022

Alleenstaande tussen 21 jaar-pensioen
70% norm
€ 1.101,82

Alleenstaande ouder
70% norm
€ 1.101,82

Gehuwd/samenwonend
100% norm
€ 1.574,03

In de bijstand heeft u te maken met de kostendelersnorm. Dit betekent dat uw bijstandsuitkering lager is als er meerdere personen op hetzelfde adres wonen. Uitzonderingen zijn:

  1. Een meerderjarig kind of medebewoner die niet met de bijstandsgerechtigde een gezamenlijke huishouding voert. Hun inkomen telt dus niet mee.
  2. Studenten, commerciële relaties en personen tot 21 jaar.

Onderstaand een goede link om duidelijk te krijgen wat de kostendelersregeling is:
http://www.rotterdam.nl/kostendelersnorm#A5

Aantal volwassenen in een huishouden

Twee personen
Bijstandsnorm per persoon: 50%

Drie personen
Bijstandsnorm per persoon: 43,33%

Vier personen
Bijstandsnorm per persoon: 40%

Vijf personen
Bijstandsnorm per persoon: 38%

Alleenstaande ouder

Een alleenstaande ouder kan in veel gevallen gebruik maken van het kindgebonden budget voor 2022.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van mensen die bijstand ontvangen mag niet meer bedragen dan € 6.505,- voor alleenstaanden, € 13.010,- voor een alleenstaande ouder en gehuwden.

Alleen voor mensen die een eigen woning hebben geldt een extra vrijstelling van maximaal € 54.900,-:

1. Mits u zelf in de woning woont.
2. Er niet van u verwacht kan worden dat u uw huis verkoopt of een (extra) hypotheek afsluit omdat uw woonkosten ongeveer even hoog zijn als de huur van een voor uw geschikte huurwoning.

Netto of bruto

De WWB is de enige uitkering die uitsluitend werkt met netto bedragen. De bruto jaarbedragen zijn te vinden op uw jaaropgaaf, deze worden gebruikt voor het invullen van belastingpapieren en het aanvragen van regelingen.

TOG en PGB

Persoons Gebonden Budget / Wet langdurige zorg Wlz

https://www.ciz.nl/aanvraag-doen

Meegeven

De website www.meegeven.nl is gemaakt door de journalist Marieke Henselmans.

Zij publiceert al jaren over geldzaken voor bijvoorbeeld Financieel dagblad, AD, Volkskrant, Plus- en Zin Magazine. Ook twittert ze regelmatig op @Mariekebespaart. Ze deed jaren onderzoek in de uitvaartbranche en maakt verschillende boeken over de betaalbare uitvaart, waarbij de consument zoveel mogelijk zelf de regie pakt. Want als u dat niet doet, doet de commercie het voor u. Vooral verzekeraars hebben er een lief ding voor over zo snel mogelijk bij de verdrietige familie aan tafel te zitten. Maar wacht! Bel niet zomaar het nummer dat u op de papieren aantreft. Eerst familieberaad. Met de informatie van Meegeven.nl en Marieke’s boeken zorgt u voor een meer persoonlijke uitvaart die ook nog eens duizenden euro’s goedkoper is. Zit er binnen afzienbare tijd een uitvaart aan te komen, of is er net iemand overleden en weet u niet waar te beginnen? Kijk op meegeven.nl  en/of bestel op bespaarboeken.nl, met actiecode FASE geen verzendkosten.